Miliony z KPO na wsparcie dotacyjne firm w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i żywności Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.05.2023

Już 1 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpocznie nabór wniosków na tworzenie lub modernizację centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych oraz wybranych artykułów żywnościowych. Bezzwrotne dotacje dostępne będą dla firm z całej Polski.

Instrument ‘A1.4.1. Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych’ to oferta dotacyjna skierowana dla przedsiębiorstw z całej Polski prowadzących działalność w zakresie sprzedaży hurtowej lub usługowego przechowywania produktów rolnych oraz żywności, w tym: zboża, nasion i pasz dla zwierząt, kwiatów i roślin, żywych zwierząt, owoców i warzyw, mięsa i wyrobów z mięsa, mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych, cukru, herbaty, kawy, kakao, ryb.

Wsparcie udzielane będzie na przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury służącej do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych lub wymienionych wyżej artykułów żywnościowych. Projekt może dotyczyć zarówno budowy nowego centrum przechowalniczo-dystrybucyjnego, jak i modernizacji już istniejącego. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na roboty budowlane (budowa, rozbudowa) oraz zakup nowych maszyn i urządzeń, a także środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów.

Co szczególnie istotne, do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się nie tylko planowane do poniesienia wydatki inwestycyjne, ale także koszty poniesione przez wnioskującego przedsiębiorcę przed złożeniem wniosku, od dnia 1 lutego 2020 r. Przedsięwzięcie jako całość musi jednak pozostać niezakończone. Przykładowo przedsiębiorca może być w trakcie budowy nowego centrum dystrybucyjnego i ubiegać się o refundację części już poniesionych kosztów dotyczących zrealizowanych prac budowlanych. Warto także podkreślić, że objęte dotacją przedsięwzięcie inwestycyjne musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 października 2025 r.

Pomoc finansowa udzielana będzie w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 50% kosztów netto inwestycji. Jeden przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie o wartości maksymalnie 15 mln PLN netto.

Nabór zostanie zorganizowany i przeprowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach ww. programu zapraszamy do kontaktu z Doradcami zespołu ekspertów z ECDF Dotacje.

Źródło i fot.: ECDF Dotacje